SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Dana 23. ožujka 2018. god. održana je sjednica Upravnog odbora Zaklade na kojoj je temeljem prijedloga stručnih Povjerenstava kao i izravnog razmatranja zahtjeva Upravni odbor donio odluku za 383 zahtjeva za financijsku pomoć.

Za 251 zahtjev je odobrena isplata financijske pomoći za što je osigurano ukupno 584.600,00 kn.

112 zahtjeva je odbijeno kao neosnovano, a 20 zahtjeva je vračeno Stručnoj službi Zaklade na pribavljanje dopune dokumentacije od podnositelja/ce zahtjeva.

Stučna služba Zaklade je 26.03.2018. započela s pripremom odluka za slanje kao i pripremom za uplatu odobrenih financijskih pomoći.

TELEFONSKA CENTRALA I UPITI O RADU ZAKLADE

Zbog opterećenja telefonske centrale svakodnevnim upitima zainteresiranih stranaka  o vremenskom periodu rješavanja zahtjeva za financijsku pomoć

ili ishodu rješavanja zahtjeva podsjećamo na slijedeće:

Zaprimljeni zahtjevi uvrštavaju se prema redoslijedu zaprimanja na sjednice nadležnih Povjerenstava i Upravnog odbora.

Nadležno Povjerenstvo kao i Upravni odbor Zaklade jedini su ovlašteni donjeti prijedlog odluke odnosno odluku o zahtjevu za financijsku pomoć.

Po rješavanju zahtjeva ,odlukom Upravnog odobra, dostavlja se pisana odluka na kućnu adresu podnositelja zahtjeva bilo da je isti riješen pozitivno odobravanjem financijske pomoći

ili je zahtjev odbijen kao neosnovan.

 

Ukoliko su podaci i činjenice iz zahtjeva nejasni i nedovoljni za donošenje odluke ili nedostaje dio propisane dokumentacije

podnositelju zahtjeva temeljem odluke Upravnog odobra može se uputiti dopis za dopunom dokumentacije ili pojašnjene navoda iz zahtjeva za financijsku pomoć.

 

Preporučamo i apeliramo da se upiti, preporuke i prigovori upućuju iskljućivo na mail adresu: zaklada.branitelja@zg.t-com.hr ili putem pošte u pisanom obliku.

Na upite ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

 

Sve potreben informacije tj. upute za podnošenje zahtjeva, popis potrebne dokumentacije kao i razlozi odbijanja zahtjeva za financijsku pomoć mogu se pronaći na našoj web stranici.

 

 

 

POTVRDA O UDJELIMA U FONDU HB

Temeljem čl. 6 Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, čl. 11 Statuta Zaklade i čl. 17 st. 1 Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, Upravni odbor Zaklade na sjednici održanoj 02. listopada 2012. godine donio je ODLUKU o uvrštavanju POTVRDE O POSJEDOVANJU UDJELA U FONDU HRVATSKIH BRANITELJA (POTVRDA) kao sastavnog djela POPISA DOKAZA koje je potrebno priložiti kod podnošenja zahtjeva za financijsku pomoć iz Zaklade.

Opći obrazaca Zaklade O-1 za podnošenje zahtjeva sadrži rubriku o posjedovanju ili ne posjedovanju udjela u Fondu što je potrebno dokazati POTVRDOM.

Predmetnu POTVRDU je potrebno  prije podnošenja zahtjeva poštanskim putem pismeno zatražiti od društva za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji InterCapital Asset Management d.o.o. ,Masarykova 1, Zagreb uz priloženu kopiju osobne iskaznice ili kopiju potvrde o OIB-u.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti na našoj web stranici.

POTVRDA O POSJEDOVANJU UDJELA U FONDU koja se prilaže zahtjevu za financijsku pomoć ne smije biti starija od 30 dana od trenutka podnošenja zahtjeva.

Zahtjevi podneseni nakon 01. STUDENOG 2012. GODINE moraju sadržavati navedenu POTVRDU.

ZAHTJEV POTVRDA O UDJELIMA U FONDU HB-PDF

ZAHTJEV POTVRDA O UDJELIMA U FONDU HB-WORD

NAPOMENA: Podnositelji zahtjeva koji SU PRODALI UDJELE NE TREBAJU PRIBAVLJATI POTVRDU – dovoljno je u rubrici o posjedovanju udjela u fondu na Obrascu O-1 zaokružit “NE”.

OBAVIJEST-POTVRDE O UDJELIMA U FONDU HB

Zahtjev za potvrdu o udjelima u Fondu HB podnosi se ADDIKO INVEST d.d.-u na adresu SLAVONSKA AVENIJA 6, 10000 ZAGREB.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje:

ZAHTJEV POTVRDA O UDJELIMA U FONDU HB

RASPODJELA DJELA NETO DOBITI FONDA HB ZA 2014.GOD.

Na 228. sjednici. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2014.godine koju je na 113.sjednici održanoj 16.04.2015.godine donio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Predmetnom odlukom Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelj dodjeljeno je 1.808.666,00 kn .

U nastavku donosimo tekst odluke koji se odnosi na raspodjelu:

Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na 113. sjednici od 16.travnja 2015. godine utvrdio je da je neto dobit Fonda 47.426.000,00 kn

te je donio Odluku da se trećina neto dobiti Fonda za 2014. godinu, u iznosu od 15.808.666,00 kuna rasporedi na način da se

iznos od 14.000.000,00 kuna dodjeli Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata radi ostvarivanja prava na stipendiju sukladno Zakonu o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a

iznos od 1.808.666,00 kuna dodjeli Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (” Narodne novine “broj 79/06).”

ODBIJANJE ZAHTJEVA KAO NEOSNOVANOG

POJAŠNJENJE ODLUKE O ODBIJANJU ZAHTJEVA ZA FINANCIJSKU POMOĆ.

 

Nadležno povjerenstvo Zaklade kao i upravni odbor razmatraju zahtjeve za financijsku pomoć te temeljem brižne i savjesne ocjene dostavljenih dokaza donose odluku o opravdanosti zahtjeva i visini financijske pomoći a sukladno uvjetima i postupku propisanom Pravilnikom Zaklade.

Sukladno čl. 19.st.3. Pravilnika Zaklade „ Pri odlučivanju o visini financijske pomoći kojom se ostvaruje svrha Zaklade, Upravni odbor Zaklade uzet će u obzir uvjete određene Pravilnikom, vodeći računa o raspoloživim sredstvima za ostvarivanje svrhe Zaklade.“

 

Odluka o ODBIJANJU ZAHTJEVA kao neosnovanih donosi se temeljem uzimanja u obzir pojedinačno ili zbirno slijedećih činjenica:

–          Zahtjev nije podnijela ovlaštena osoba prema čl. 3. Pravilnika Zaklade (hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član njegove obitelji, udruga u ime i za račun navedenih osoba.)

–          Ukupan mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi iznos od 1.995,60 kn (60% proračunske osnovice RH)

–          Nositelj prava na podnošenje zahtjeva je u više navrata prethodnih godina koristio financijsku pomoć Zaklade.

–          Zahtjev je dostavljen bez cjelokupne ili djela potrebne dokumentacije (Sukladno čl.15.st.6. Pravilnika Zaklade teret dokazivanja je na podnositelju zahtjeva).

–          Nakon što je zatražena dokumentacija koja nedostaje za pojašnjenje i dokazivanja socijalnih, zdravstvenih i dr. životnih okolnosti podnositelja zahtjeva ista nije dostavljena.

–          Broj ostvarenih udjela i vrijednost udjela u Fondu HB preračunata u novčani iznos utječe na visinu financijske pomoći ili odbijanje zahtjeva kao neosnovanog.

–          Podnositelj/ca zahtjeva je već koristio financijsku pomoć Zaklade a prodao je udjele u Fondu HB.

BANKOVNI RAČUNI ZA ISPLATU FINANCIJSKE POMOĆI-IBAN

od 01.06.2013. godine isplata financijske pomoći se vrši putem IBAN konstrukcije bankovnog računa.

Za sve tekuće i žiro račune koje osoba posjeduje pripadajuća banka je poslala na kućne adrese dopis s obavjesti o IBAN KONSTRUKCIJI RAČUNA.

U rubriku “bankovni račun” u obrascima Zaklade za podnošenje zahtjeva za financijsku pomoć potrebno je od sada upisati IBAN BROJ RAČUNA.

IBAN KONSTRUKCIJU svog bankovnog računa možete provjeriti i na priloženom linku:

IBAN KONSTRUKCIJA

IZMJENE POPISA DOKAZA

Na sjednici Upravnog odbora Zaklade održanoj 02. listopada 2012. godine donešena je odluka o izmjeni Popisa dokaza koje je potrebno priložiti obrascima prilikom podnošenja zahtjeva za financijsku pomoć.

Odlukom je uvrštena obaveza:

– dostavljanja POTVRDE O PRIPADNOSTI UDJELA U FONDU HB iz Erste investa d.o.o.

Novi Popis dokaza postavljen je na web stranicu u rubrici “AKTI I DOKUMENTI”.

ZAŠTIĆENI RAČUNI FINA-e

Poštovani korisnici financijske pomoći Zaklade,

ukoliko ste kod podnošenja zahtjeva za financijsku pomoć iz Zaklade priložili broj zaštićenog bankovnog računa koji Vam je zbog ovrhe otvoren od strane FINA-e kako bi neometano koristili naknade i primanja koja su prema članku 91. i članku 92. Ovršnog zakona izuzeta od ovrhe, molimo Vas da u najbližoj poslovnici FINA-e ispunite obrazac Obavjesti o primanju iznosa izuzetih od ovrhe kako bi mogli pristupiti isplaćenim sredstvima Zaklade. Obrazac možete preuzeti u poveznici ispod teksta.

OIB Zaklade: 88700521765

O B A V I J E S T iz članka 212 stavka 1 Ovršnoga zakona

Preuzmite dokumente u pdf formatu:
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo


PRESELJENJE ZAKLADE

Novo sjedište Zaklade je:

Park Star Trešnjevka 4

10 000 Zagreb

Tel: 01/ 3833 426

Fax: 01/ 3833 441

AKTUALNO
LINKOVI